Privacy Policy / Politika privatnosti

The General Data Protection Regulation (GDPR) was put into effect on May 25, 2018. With this Privacy Policy we would like to inform you that we take care of the personal data collected in accordance with this Regulation.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR – General Data Protection Regulation) stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Ovim Pravilima privatnosti želimo Vas obavijestiti da o prikupljenim osobnim podacima vodimo računa u skladu s tom Uredbom.

Who am I / O meni

My website address is: https://jelenaoberman.com.

Adresa moje internetske stranice je: https://jelenaoberman.com.

Comments / Komentari

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Kada posjetitelji napišu komentar na ovoj internetskoj stranici prikupljamo podatke prikazane u formi komentara, i također IP adresu posjetitelja kao i string korisničkog internet preglednika kako bismo lakše detektirali spam (neželjeni sadržaj).

Moguće je da je anonimiziran string kreiran iz Vaše adrese e-pošte (koji se također zove hash) dostavljen Gravatar servisu kako bi provjerili da li ga koristite. Pravila privatnosti Gravatar servisa dostupna su ovdje: https://automattic.com/privacy/. Nakon odobrenja vašeg komentara, vaša profilna slika je javno vidljiva u kontekstu vašeg komentara.

Media / Mediji

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Ako prenesete fotografiju na ovu internetsku stranicu trebali biste izbjegavati prijenos fotografija koje imaju ugrađene podatke o lokaciji (EXIF GPS). U suprotnom posjetitelji ove stranice mogu preuzeti vašu fotografiju i izdvojiti bilo koje podatke o lokaciji.

Cookies / Kolačići

Cookies are small sets of data that are stored on your computer or other device when web pages are loaded into a browser. Cookies usually store your settings for a specific website, such as your preferred language, so that the next time you visit the same page, your browser will send back cookies that belong to that page. Cookies allow the website to display information tailored to your needs. In your Internet browser settings, you can change whether to reject or approve requests to save cookies, whether to save saved cookies automatically when you close your Internet browser, and so on.

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

On our website, you can change your cookie settings by selecting a link Manage consent.

Kolačići su mali skupovi podataka koji se pohranjuju se na vašem računalu ili drugom uređaju kada se internetske stranice učitavaju u preglednik. Kolačići obično spremaju Vaše postavke za određenu internetsku stranicu, kao npr. preferirani jezik, kako bi sljedeći put prilikom posjeta istoj stranici, internet preglednik poslao natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Kolačići omogućuju internetskoj stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U postavkama internet preglednika možete promijeniti hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odbiti ili odobriti, hoće li se spremljeni kolačići automatski brisati pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Ako ostavite komentar na našoj internetskoj stranici, pristajete na spremanje svog imena, adrese e-pošte i internetske stranice u kolačiće. Ovo je radi vaše udobnosti, tako da ne morate ponovno ispunjavati svoje podatke kada ostavite drugi komentar. Ovi kolačići će trajati godinu dana.

Ako posjetite našu stranicu za prijavu, postavit ćemo privremeni kolačić kako bismo utvrdili prihvaća li vaš preglednik kolačiće. Ovaj kolačić ne sadrži osobne podatke i odbacuje se kada zatvorite svoj preglednik.

Kada se prijavite, također ćemo postaviti nekoliko kolačića za spremanje vaših podataka za prijavu i izbora prikaza na zaslonu. Kolačići za prijavu traju dva dana, a kolačići opcija zaslona traju godinu dana. Ako odaberete “Zapamti me”, vaša će prijava trajati dva tjedna. Ako se odjavite sa svog računa, kolačići za prijavu bit će uklonjeni.

Ako uredite ili objavite članak, dodatni kolačić bit će spremljen u vašem pregledniku. Ovaj kolačić ne uključuje osobne podatke i jednostavno označava ID objave članka koji ste upravo uredili. Istječe nakon 1 dana.

Na našoj internetskoj stranici možete promijeniti postavke kolačića odabirom poveznice Manage consent.

Embedded content from other websites / Ugrađeni sadržaj drugih internetskih stranica

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Članci na ovoj stranici mogu sadržavati ugrađeni sadržaj (npr. videozapise, slike, članke itd.). Ugrađeni sadržaj s drugih internetskih stranica ponaša se na potpuno isti način kao da je posjetitelj posjetio drugu internetsku stranicu.

Ove internetske stranice mogu prikupljati podatke o vama, koristiti kolačiće, ugraditi dodatno praćenje treće strane i pratiti vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na tu internetsku stranicu.

Who we share your data with / S kime dijelimo vaše podatke

We do not use personal information for marketing purposes, sell it, share it or provide it to third parties.

Osobne podatke ne koristimo za marketinšku namjenu, ne prodajemo ih, ne dijelimo niti dostavljamo trećim stranama.

How long we retain your data / Koliko dugo čuvamo vaše podatke

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

Ako ostavite komentar, komentar i njegovi metapodaci zadržavaju se neograničeno. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti sve naknadne komentare umjesto da ih držimo u redu za moderiranje.

Za korisnike koji se registriraju na našoj internetskoj stranici (ako ih ima), također pohranjujemo osobne podatke koje oni daju u svom korisničkom profilu. Svi korisnici mogu vidjeti, uređivati ili izbrisati svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku (osim što ne mogu promijeniti svoje korisničko ime). Administratori ove internetske stranice također mogu vidjeti i uređivati te podatke.

What rights you have over your data / Koja prava imate nad svojim podacima

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Ako imate račun na ovoj internetskoj stranici ili ste pisali komentare, možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje one podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene.

Where we send your data / Gdje šaljemo vaše podatke

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Komentari posjetitelja mogu biti provjereni putem automatizirane usluge otkrivanja neželjene pošte.

BE THE FIRST TO KNOW
PRVI SAZNAJTE

Stay up to date on new releases, concert dates and everything else that’s happening in my world.

Budite u tijeku s novim izdanjima, datumima koncerata i svim ostalim što se događa u mom svijetu.

By providing this information, you are opting to receive emails from Jelena Oberman with news, special offers, promotions and messages tailored to your interests, and you agree to the privacy policy and terms of use.

Davanjem ovih informacija odlučujete primati e-poštu od Jelene Oberman s novostima, posebnim ponudama, promocijama i porukama prilagođenim vašim interesima te se slažete s politikom privatnosti i uvjetima korištenja.